Menu Close

Projemizin Amacı

COVID-19 salgınının hem yaygınlığının hem de etkilerinin derinliğinin, insanlığın yakın tarihte karşılaştığı en büyük kriz olduğunu söylenebilir. Salgının ne zaman sona ereceği konusunda farklı tahminler ve bilimsel görüşler olmakla birlikte, salgının etkilerinin salgın sonrasında da devam edeceği anlaşılmaktadır. Bu konuda Türkiye’de ve uluslararası alanda çabalar öncelikle sağlık odaklı olmakla birlikte, salgının ekonomi, eğitim, toplumsal ve bireysel yaşam üzerinde yıkıcı etkilerini kontrol edebilmeye odaklanmaktadır.

COVID-19 salgını gibi olağanüstü bir kriz alışılagelmiş düşünme biçimlerini, eğitim öğretim uygulamalarını, öğretimin süresi ve yapısı dahil pek çok şeyin esaslı bir şekilde sorgulanmasına neden olmuştur. Okulların tüm Avrupa ve dünyada eğitime ara vermesiyle birlikte uzaktan eğitim süreci başlamış ancak uzaktan öğrenme salgın sürecinde uygulandığı haliyle yüz yüze eğitim öğretimin yerini alamamıştır.

Eğitimde bilgi teknolojilerinin gelişimi ile birlikte bu süreçte, videolar, e-kitaplar, simülasyonlar, grafikler, oyunlar, e-etkinlikler, e-sınavlar gibi pek çok dijital öğrenme kaynağına erişim mümkündür. Ancak bu yığın arasından öğrenciler için uygun kaynakların seçilmesi oldukça zordur. Seçim yapılırken pek çok kriter gözetilmelidir. Bu kadar çeşitli öğrenme aracı içinden, uygun öğrenme aracı/araçlarının kullanılması öğrencilerin bilgiye erişmesi/oluşturması ve akranlarıyla iş birliği yapması için olduğu kadar öğrenmenin yönetilmesi için de oldukça önemlidir.

Özellikle uygulama gerektiren, öğretmen-öğrenci etkileşiminin, geleneksel haliyle usta-çırak ilişkisinin önemli olduğu mesleki eğitimde uzaktan öğrenme bu haliyle henüz bir çözüm olmaktan uzak gözükmektedir. Ancak salgını geride bıraktığımızda pek çok öğretmen ve öğrenci uzaktan öğretme-öğrenme araçlarını daha önce hiç kullanmadıkları kadar kullanmış, yeni tecrübeler ve beceriler edinmiş olacaklardır.

Öğrenmenin tam olarak gerçekleşebilmesi için; hem öğrenme kaynağının hem de öğrenme yönteminin eğitim kademelerine ve öğrenciye göre çeşitlenmesi, uygulamaya dönük olması gerekmektedir. Mesleki eğitim veren okullarda öğrenim gören çocuklar için daha aktif rol almalarını sağlayacak çevrimiçi kaynaklar sunulmalıdır.

Proje katılımcısı ortak ülkeler, tüm bu süreç boyunca aynı zorluklarla yüz yüze kalmış, ortak ihtiyaçlara sahip mesleki eğitim kurumlarıdır. Kurumlar elektrik-elektronik alanlarına sahip, bu alanların kurum içerisinde en çok öğrenciye sahip olduğu ve bu alanda eğitim faaliyeti sürdüren kurumlardır. Proje hazırlık aşamasında her bir kurum ile ortak payda da buluşulmuş ve uzaktan eğitimin mesleki eğitimde kullanılması zorlukları ve uygulamanın eksik kaldığı görüşü ile  ortak bir planlamaya gidilmiştir.

It can be said that both the prevalence of the COVID-19 epidemic and the depth of its effects are the biggest crisis humanity that has faced in recent history.Although there are different estimations and scientific opinions about when the epidemic will end, it is understood that the effects of the epidemic will continue after the epidemic.Efforts in this regard, in Turkey and internationally, are primarily focused on health, but also focus on controlling the devastating effects of the epidemic on the economy, education, social and individual life.

An extraordinary crisis such as the COVID-19 pandemic has caused many things to be fundamentally questioned, including conventional ways of thinking, teaching practices, duration and structure of teaching. With the interruption of education in all of Europe and the world, the distance education process started, but distance learning could not replace face-to-face education as it was applied during the epidemic.

With the development of information technologies in education, it is possible to access many digital learning resources such as videos, e-books, simulations, graphics, games, e-events, e-exams.However, it is very difficult to select suitable resources for students from this mass. Many criteria should be considered while making the selection.Among such a variety of learning tools, the use of appropriate learning tool(s) is very important for students to access/create knowledge and collaborate with their peers, as well as for managing learning.

Distance learning in vocational education, which requires practice, where teacher-student interaction and the traditional master-apprentice relationship are important, seems far from being a solution yet.However, when we leave the epidemic behind, many teachers and students will have used distance teaching-learning tools as they have never used them before, and they will have gained new experiences and skills.

In order for learning to take place fully; Both the learning resource and the learning method should be diversified according to the education levels and students, and should be practical.Online resources should be provided for children studying in vocational schools that will enable them to take a more active role.

The partner countries participating in the project are VET institutions with common needs that have faced the same challenges throughout this entire process.Institutions have electrical-electronic fields, these fields have the highest number of students in the institution and they are the institutions that continue educational activities in this field.During the project preparation phase, a common ground was met with each institution and a joint planning was made with the view that the use of distance education in vocational education and the view that the application was incomplete.

Danish DA English EN Greek EL Macedonian MK Spanish ES Turkish TR